Info voor cliënten

1. Vorm en doel van het kantoor

Advocatenkantoor R. Demets BVBA is een burgerlijke vennootschap met als doel de uitoefening van het beroep van advocaat. Het kantoor is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0464.460.249.

2. Aansprakelijkheid en verzekering

De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor R. Demets BVBA is beperkt tot het bedrag van de professionele verzekeringspolis, afgesloten bij Ethias. Het verzekerde bedrag bedraagt 1.250.000 euro per schadegeval. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt en in overleg met het kantoor kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits betaling van een bijkomende premie.

3. Identificatieplicht

Advocatenkantoor R. Demets BVBA is onderworpen aan de Wet van 11.01.1993 tot voorkomen van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Onder het preventieve luik van de witwaswetgeving zijn advocaten sinds 02.02.2004 ertoe verplicht cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren.
In geval van vermoeden van witwaspraktijken geldt er een meldingsplicht.  Ook een gebeurlijke melding aan de Stafhouder van de orde is verplicht, zonder de betrokken cliënt daarover te informeren.
Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met ons.

4. Erelonen

Advocatenkantoor R. Demets werkt op basis van van abonnementstarieven voor grote bedrijven en op basis van ereloon tarieven voor particulieren en KMO’s.
Onze erelonen zijn conform de wetsbepalingen en verplichtingen opgelegd door de Orde van Vlaamse Balies (OVB), de Orde van Advocaten te Antwerpen en de door de Orde afgesloten verzekeringspolis.
Wij bespreken onze erelonen met elke cliënt voorafgaand aan het dossier en maken een schriftelijke overeenkomst op.  Individuele overeenkomsten voor specifieke dossiers of abonnementstarieven zijn steeds bespreekbaar.

5. Facturatie en betaling

Alle facturen (voor provisienota’s, kosten en erelonen) zijn betaalbaar binnen de 14 dagen.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag, moet hij binnen 14 dagen schriftelijk protest aantekenen.
Advocatenkantoor R. Demets mag in geval van laattijdige betaling de wettelijke intrest aanrekenen.   Tevens mag een forfaitaire vergoeding geeist worden ter waarde van 10% van de hoofdsom.

6. Betalingen door derden

Advocatenkantoor R. Demets BVBA stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt.  Het kantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van uitstaande facturen. In zulk geval zal het kantoor de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de factuur te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

7. Beëindiging van de samenwerking

De cliënt en de vennoten van Advocatenkantoor R. Demets BVBA kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding hun samenwerking beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de verplichting voor de cliënt om het kantoor te vergoeden voor de verrichte diensten en gemaakte kosten.
De beëindiging door de vennoten van Advocatenkantoor R. Demets mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen.

8. Geschillenregeling

In geval van een geschil tussen cliënt en Advocatenkantoor R. Demets BVBA is de reglementering van de Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.